MSP final s.r.o.

MSP final s.r.o.

Specialista na měření a regulaci, EPS,EZS a CCTV

MSP final s.r.o.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Těmito Zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) vám poskytujeme informace o tom, jak společnost MSP final s.r.o. získává a zpracovává vaše osobní údaje, a to v souvislosti s předmětem jejího podnikání, a při provozu internetových stránek. Zároveň vás informujeme o vašich právech v souvislosti se zpracovávanými osobními údaji.

 

Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení EU“), účinným ode dne 25. 5. 2018.

 

Zpracování osobních údajů probíhá vždy v souvislosti s naším předmětem podnikání a v souladu s vymezeným účelem zpracování.

 

Tento dokument bude pravidelně aktualizován, vznikne-li potřeba jeho aktualizace. Aktualizované znění Zásad je účinné zveřejněním na internetové stránce https://www.mspfinal.cz/.

 

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

 

Doporučujeme vám, abyste si tyto informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme. Případné dotazy prosím směřujte na kontaktní osobu uvedenou v bodě 1. níže.

1. SPRÁVCE VAŠICH ÚDAJŮ

Společnost: MSP final s.r.o., se sídlem Pavla Hanuše 299/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO 63221951, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7998 (dále jen „Společnost“).

Kontaktní osoba: Josef Černý, e-mail: obchod@mspfinal.cz, tel.: 495 522 438.

 

Společnost nemá povinnost jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů ani tuto funkci nejmenovala dobrovolně.  Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

2. ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME, ÚČEL A DŮVOD JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat kvalitní služby v oblasti naší podnikatelské činnosti, kterými jsou výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, a abychom mohli plnit dodavatelsko-odběratelské smluvní vztahy potřebné pro zajištění chodu naší Společnosti a její rozvoj.

 

Vaše osobní údaje zpracováváme následujícími způsoby zpracování a pro níže uvedené účely:

1.1.      Poskytnutí nabízených služeb

Identifikační a kontaktní údaje

 

Mezi základní identifikační údaje, které o vás zpracováváme, patří ty, které nám sami poskytnete některým z těchto způsobů:

Ø  prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na adresu: obchod@mspfinal.cz;

Ø  telefonicky prostřednictvím naší linky +420 495 522 438;

Ø  písemnou objednávkou doručenou poskytovatelem poštovních služeb na adresu našeho sídla;

Ø  osobně v naší provozovně nebo při osobním jednání.

 

Konkrétně zpracováváme tyto typy osobních údajů:

Ø  jméno a příjmení, fakturační adresa (příp. odlišná doručovací adresa);

Ø  e-mail a telefon;

Ø  IČO v případě fyzické podnikající osoby;

Ø  údaje o obsahu a rozsahu služeb a o provedených platbách.

Tyto údaje jsou součástí každé objednávky/smlouvy, a potřebujeme je pro možnost zpracování vaší objednávky. Bez jejich poskytnutí bychom vám nemohli poskytnout služby.

 

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

-          plnění uzavřené smlouvy (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU).

Údaje ze vzájemné komunikace

Zpracováváme údaje o naší vzájemné komunikaci související s poskytnutím služeb a vyřizování nároků apod. Při této komunikaci zpracováváme tyto osobní údaje, které nám sami sdělíte:

Ø  jméno a příjmení, fakturační adresa (příp. odlišná doručovací adresa);

Ø  e-mail a telefon;

Ø  IČO a DIČ v případě fyzické podnikající osoby;

Ø  číslo vašeho bankovního účtu.

 

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

- vyřizování vašich požadavků při poskytování služby – tedy úkony související s plněním uzavřené smlouvy (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU);

- vyřizování vašich požadavků při projevení zájmu o služby (poptávky), tedy provádíme opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU).

 

Pro řádné fungování naší Společnosti potřebujeme uzavírat takové odběratelsko-dodavatelské vztahy, které souvisí s naší podnikatelskou činností (např. smlouvy s externími poskytovateli IT služeb, daňovým poradcem, právními poradci apod.).

 

Pro tyto účely zpracováváme jen minimální rozsah osobních údajů (pokud jsou nám poskytnuty pak identifikační a kontaktní údaje např. jako jméno a příjmení, bydliště, e-mail či telefon, příp. DIČ fyzické podnikající osoby), které bezprostředně souvisí s uzavřeným smluvním vztahem a jeho plněním. V této souvislosti uchováváme osobní údaje jen po dobu trvání smluvního vztahu (příp. pro plnění zákonných povinností vyplývajících zejména z právních předpisů daňové či účetní povahy).

 

Důvodem (právním základem) tohoto zpracování je:

- plnění uzavřené smlouvy (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU).

 

1.3.      Účetnictví a daně

Shromažďujeme vaše identifikační a transakční údaje (zejm. o provedených peněžitých úhradách za poskytnuté/odebrané služby), a to za účelem plnění svých účetních a daňových povinností, které nám ukládá platná legislativa (zejména zákon o účetnictví a zákon o dani z přidané hodnoty). Jedná se o údaje, které jsou uvedené na fakturách, dodacích listech, příjmových a platebních dokladech. Pokud nám tedy právní předpis ukládá povinnost archivovat tyto doklady, uchováváme spolu s nimi i vaše osobní údaje, které musí být na dokladech uvedeny. Tento účel se týká veškerých smluvních vztahů uvedených v těchto Zásadách.

 

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

- plnění povinností z právních předpisů (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení EU).

 

1.4.      Výkon (resp. obhajoba) práv

Dále vás výslovně upozorňujeme na vaše právo vznést tzv. NÁMITKU proti zpracování vašich osobních údajů z důvodu tzv. oprávněného zájmu naší Společnosti v souladu s čl. 21 Nařízení EU. Pokud tuto námitku proti zpracování vašich osobních údajů vznesete (můžete využít připraveného formuláře na našich webových stránkách), budeme se jejím vyřízením zabývat v souladu s Nařízením EU.

 

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

-; zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy naší společnosti při obhajobě našich nároků (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU).

3. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

1.   SPRÁVCE VAŠICH ÚDAJŮ

 

Zpracováváme osobní údaje po minimální dobu, po kterou jsme povinni osobní údaje zpracovávat. Konkrétně se jedná ve vztahu ke shora vymezeným činnostem (viz bod 2. Zásad) o tyto doby:

 

A)     Poskytnutí nabízených služeb

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu, který je důvodem pro zpracování osobních údajů a případné doby pro uplatnění práva z vad poskytovaných plnění (příp. pro plnění zákonných povinností vyplývajících zejména z právních předpisů daňové či účetní povahy).

 

B)     Uzavírání a plnění dodavatelsko-odběratelských vztahů

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu, který je důvodem pro zpracování osobních údajů a případné doby pro uplatnění práva z vad poskytovaných plnění (příp. pro plnění zákonných povinností vyplývajících zejména z právních předpisů daňové či účetní povahy).

 

C)     Účetnictví a daně

Osobní údaje zpracováváme po dobu zpravidla 5-ti let od data zdanitelného plnění, není-li v některých případech legislativou vyžadována lhůta delší.

 

D)     Výkon (resp. obhajoba) práv

Osobní údaje zpracováváme do doby vyřešení sporu a jeden rok poté.

 

Po uplynutí výše uvedených lhůt budou osobní údaje do 1 měsíce vymazány/anonymizovány; nikoliv však v případě, že je budeme potřebovat i po uplynutí této lhůty pro jiné účely, např. z důvodu obhajoby našich nároků (tedy pro řešení vzniklého sporu) či z jiných zákonných důvodů (např. splnění účetních a daňových povinností)

4. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme od vás obdrželi nebo je získali při komunikaci s vámi při vyřizování objednávek nebo v souvislosti s vaší činností související s realizací objednávek zboží a služeb. Nevyhledáváme a nezpracováváme o vás osobní údaje z veřejných zdrojů.

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zásadně spravujeme uvnitř Společnosti a nepředáváme je třetím osobám, není-li to nezbytné nutné.
 

Taková potřeba může vzniknout v případě externích dodavatelů/poskytovatelů služeb, jako např. poskytovatelé IT služeb, právních služeb, webových služeb. V takovém případě jsou s těmito subjekty – zpracovateli osobních údajů – uzavřeny smluvní vztahy, který smluvně zajišťují zabezpečení předávaných osobních údajů v souladu s Nařízením EU. Sídlo poskytovatelů IT služeb je umístěno zásadně v rámci EU a osobní údaje nejsou předávány mimo EU.

Některé orgány státní správy jsou oprávněny pro plnění svých zákonných povinností si vyžádat informace o vás ad hoc (např. policie ČR, orgány finanční kontroly). Údaje poskytujeme jen tehdy, pokud oprávnění si tyto údaje vyžádat umožňuje zákon.

6. JAKÁ MÁTE PRÁVA?

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na přístup ke všem zpracovávaným osobním údajům. Na vaši žádost poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů ve strojově čitelném formátu, případně umožníme náhled do uzavřené smlouvy a do dalších dokladů u ní uložených.

 

Právo na opravu osobních údajů

Máte právo na opravu změněných osobních údajů (nebo zjištěných nesprávně uváděných údajů z jakéhokoliv jiného důvodu). Opravu provedeme poté, co budeme moci změněné údaje ověřit (např. z nového dokladu totožnosti).

 

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo na výmaz svých osobních údajů, které bychom zpracovávali neoprávněně.

 

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na blokaci svých osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení EU (zejména bude-li vznesena námitka, existuje spor o oprávněnosti zpracování údajů).

 

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo na to, abychom vám poskytli automatizovaně zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, abychom tyto údaje předali jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

 

Právo na odvolání uděleného souhlasu

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro vymezené účely, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

 

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás významně dotýkalo. Naše Společnost neprovádí žádné takovéto automatizované rozhodování ani profilování.

 

Právo na námitku

Máte právo vznést námitku, pokud je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu (obhajoba právních nároků)

 

Právo na podání stížnosti

Máte právo obrátit se kdykoliv se svou stížností na naši Společnost, případně podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či požádat o soudní ochranu.

Způsob uplatnění práv

Pro uplatnění svých práv uvedených shora kontaktujte oprávněnou osobu na straně Společnosti: Josef Černý, e-mail: obchod@mspfinal.cz, tel.: 495 522 438, či tato práva můžete uplatnit osobně při návštěvě Společnosti.

Pro uplatnění svých práv můžete využít námi připravených formulářů umístěných na https://www.mspfinal.cz/v sekci Ochrana osobních údajů – zde naleznete u každého práva i bližší vysvětlení podmínek uplatnění daného práva.

 

Jsme povinni vás bezplatně informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nevyhověli vaší žádosti, budeme vás informovat bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění.  

 

V některých případech vymezených legislativou nejsme povinni zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme: (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

 

Pokud obdržíme žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

ŽÁDOST O VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VZNESENÍ NÁMITKY PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ŽÁDOST O OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ŽÁDOST O OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ŽÁDOST O PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ŽÁDOST O PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Amit Domat Esser Galaxy Johnson Sauther Schrack Siemens Tyco

MSP final s.r.o.

Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob